donderdag 1 september 2011

Proloog (2)

Er zal ongeveer een keer per week een nieuwe bijdrage in deze Academieblog worden geplaatst. Die bijdragen kunnen zeer divers zijn, afhankelijk van de interesses en ervaringen van de blogger en van de kwesties waar hij of zij bij betrokken is binnen de Academie.

Ook willen we studenten vragen om bijdragen te leveren aan de blog. Dit kunnen eenmalige bijdragen zijn, bijvoorbeeld als we een student uitnodigen om over een bijzondere onderwijsactiviteit een reactie te schrijven, zoals een dagexcursie. Daarnaast hopen we dat er over een tijdje enkele vaste studentbloggers zijn, die een paar keer per jaar over hun ervaringen in het onderwijs een bijdrage willen plaatsen.
En we zijn natuurlijk erg blij met studenten die zelf met voorstellen komen.

Op voorhand kunnen we al zeggen dat er over de opleidingen bij de Academie van Bouwkunst genoeg te melden zal zijn. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de curricula van de opleidingen. Hieronder een korte impressie.

Bij de masteropleiding Interieurarchitectuur is in het afgelopen half jaar in hoog tempo het onderwijsmodel omgebouwd van deeltijd naar voltijd. De oorspronkelijk deeltijd-opzet kwam door de aangekondigde langstudeersmaatregel van het Ministerie van Onderwijs zwaar onder druk te staan. Zelfs de meest voortvarende studenten zouden bij de deeltijd-opzet in het laatste jaar van hun opleiding met de consequenties van de nieuwe maatregel te maken krijgen. Om deze ongewenste situatie te voorkomen, is ervoor gekozen om met behoud van de inhoudelijke uitgangspunten van de opleiding de voltijdsvariant te ontwikkelen. De nieuwe opzet gaat van deze week van start.

Om je als Interieurarchitect in het Architectenregister te kunnen registreren zal vanaf 2015 het diploma van de masteropleiding vereist zijn. Dit heeft voor de bacheloropleiding Interieurarchitectuur tot gevolg dat die 'bevrijd' wordt van de opleidingskwalificaties die nu nog voor de huidige titel gelden. Er ontstaat hierdoor een zekere mate aan vrijheid om op een nieuwe manier onderdelen van het curriculum in te vullen. Dit is erg interessant! Hier zullen de komende jaren nog de nodige gesprekken over gevoerd worden.

Bij de masteropleiding Architectuur zullen de komende jaren de eerste studenten in de specialisatie Context gaan afstuderen. Dat zal de lakmoesproef van de nieuwe richting worden. Bij de master Architectuur speelt ook de crisis in de bouwsector een grote rol. Aan de ene kant natuurlijk vanwege het concurrent-model van de opleiding. Zullen er genoeg werkplekken blijven voor de studenten? Zullen de nieuwe 1e jaars studenten binnen niet al te lange tijd allemaal een werkplek bij een architectenbureau hebben gevonden? De crisis in de bouw speelt - aan de andere kant - ook een rol bij beschouwingen over het curriculum. In hoeverre zal de bouwwereld door de crisis veranderen en wat zijn de gevolgen voor het architectenberoep? En, in het verlengde hiervan, in welke mate zal het curriculum van de opleiding aangepast moeten worden aan die veranderende situatie?

Dit soort zaken zullen de komende jaren op de agenda staan en daar willen we mede via deze blog verslag van doen. En dan komen er ook weer nieuwe visitaties aan. Maar daarover een andere keer meer.

Ko Jacobs

Geen opmerkingen:

Een reactie posten